Chcąc przystąpić do realizacji projektu inwestycyjnego, jakim jest budowa hali niezbędne jest wcześniejsze dopełnienie kilku kwestii formalnych. Zanim przystąpimy do wykonania planów budowlanych musimy otrzymać pozwolenie na budowę oraz ustalić zgodność naszej koncepcji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Składamy dokumentację projektu hali w UM

hale łukoweAby móc zrealizować projekt budowlany, musimy przede wszystkim ustalić, czy nasza inwestycja będzie spełniała tzw. wymogi “dobrego sąsiedztwa”. Oznacza to, że planowany przez nas obiekt nie może zakłócać porządku ani stwarzać zagrożenia dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Ponadto niedopuszczalne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę na terenie gruntów rolnych powyżej klasy IV (chyba, że posiadamy decyzję o odrolnieniu a jednocześnie wydane pozwolenie jest w pełni zgodne z MPZP) oraz na terenach leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne. Projekt linii zabudowy powinien szczegółowo określać zakres powierzchni zabudowy wraz z wszystkimi niezbędnymi wymiarami hali wraz z kubaturą oraz powierzchnią użytkową, informacje dotyczące infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu odprowadzania ścieków, informacji dotyczących instalacji grzewczej oraz wodociągowej. Ponadto niezbędne jest także określenie dostępu ciągów komunikacyjnych do naszego obiektu budowlanego, oraz charakterystyka zieleni małej oraz architektury. Ostatnim niezbędnym do uwzględnienia w dokumentacji projetkowej aspektem jest zdefiniowanie czynników mogących mieć wpływ na środowisko naturalne. Konstrukcje takie jak hale łukowe należą do obiektów, których samonośna więźba dachowa pełni jednocześnie funkcję ścian obiektu. Wyprofilowaną za pomocą zaawansowanej technologii falsowania na zimno strukturę dachu umieszcza się na wykonanej wcześnej stopie fundamentowej bądź palach posadowionych na wspornikach. Dzięki zastosowaniu specjalnych zgniaratek wiata łukowa jest w pełni stabilna oraz szczelna. Takie wykonanie prac montażowych zapewnia nam gwarancję trwałości, a poprzez wykonanie dodatkowej warstwy ocynku całość jest w pełni odporna na szkodliwe działania czynników atmosferycznych takich jak deszzcz czy śnieg, które sprzyjają rdzewieniu stali.

Dodatkowo w projekcie musimy obligatoryjnie uwzględnić podstawowe zasady postępowania przeciwpożarowego. Warto także dołączyć analizę strategiczną kosztów inwestycji, w której porównamy koszty budowy metodą tradycyjną oraz zastosowanie konstrukcji stalowej. Cena realizacji prac związanych z montażem hali łukowej to blisko o 50% mniej, niż w przypadku rozwiązań z betonowymi ścianami nośnymi.